ประวัติครูอารซาด

ชื่อ นายมูฮัมหมัดอัรซาด ลือแบซา

การศึกษา

วทบ.(ศึกษาศาสตร์เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

กศ.ม.วิทยาศาสตร์เน้นเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร  พิษณุโลก

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: